God selskabsledelse


Selv om NRGi som andelsselskab har lidt andre rammebetingelser end aktieselskaber og børsnoterede selskaber, så er målet om en forretningsorienteret ledelse og adfærd den samme.

Kvindelig NRGi medarbejder i et kontor

God selskabsledelse i NRGi

God selskabsledelse (Corporate Governance) er en disciplin, som bestyrelsen i større virksomheder bør forholde sig til.

Selvom NRGi som andelsselskab har lidt andre rammebetingelser end aktieselskaber og børsnoterede selskaber, så er målet om en forretningsorienteret ledelse og adfærd den samme.

En implementering af anbefalingerne til god selskabsledelse indebærer blandt andet, at ledelse og bestyrelse tager aktivt stilling til de enkelte elementer i anbefalingerne og herunder beslutter, hvordan disse kan implementeres på værdiskabende måde i NRGi.

Formålet er, at repræsentantskabet, bestyrelsen og ledelsen med gensidig respekt for hver sin opgave sammen skal lede NRGi koncernen mod selskabets mission og vision.

Nørby udvalgets anbefalinger

Komitéen for god selskabsledelse (Nørbyudvalget) anbefaler, at man i virksomheden forholder sig til følgende otte områder:

 • Andelshavernes rolle og samspil med ledelsen
 • Interessenternes rolle og betydning for selskabet
 • Åbenhed og gennemsigtighed
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Bestyrelsens sammensætning
 • Bestyrelsens og direktionens vederlag
 • Risikostyring
 • Revision

Forbrugerejede forsyningskoncerner

Green Power Denmark har formuleret en række anbefalinger for god selskabsledelse specifikt til forbrugerejet forsyningskoncerner.

Her kan du læse anbefalingerne: Anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejet forsyningskoncerner

Du kan også læse NRGi's bestyrelses evaluering af anbefalingerne: Bestyrelsens evaluering i forhold til anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Kvinde ved et repræsentantskabsmøde

Interessenternes rolle og betydning for selskabet

Der er gennem forskellige medier en tæt og løbende orientering om selskabets nuværende og fremtidige aktiviteter til alle ejerne. Der er med repræsentantskabet gennemført en workshop med dette tema.

Åbenhed og gennemsigtighed

Der er implementeret en hjemmeside for repræsentantskabet, og repræsentantskabet holdes løbende orienteret via nyhedsbreve.

NRGi's koncernhjemmeside indeholder oplysninger af betydning for andelshavernes vurdering af NRGi.

Herunder blandt andet informationer om selskabets økonomiske forhold, nøgletal, kvartalsmeddelelser og regnskaber.

NRGi vil årligt redegøre for koncernens miljøprofil ved udarbejdelse af ”Grønt Regnskab” og for CSR (Corporate Social Responsibility).

Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar

Hvert år i juni måned afholdes strategiseminar for koncernbestyrelsen, og her fastlægges det næste års fokusområder.

Repræsentantskabet har muligheder for indspark på temamøder og ved præsentationen af strategierne på repræsentantskabsmøderne i april og december.

Bestyrelsens sammensætning

De enkelte medlemmers arbejde og bestyrelsens sammensætning vurderes i forbindelse bestyrelsens årlige selvevaluering.

Aflønning af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen honoreres med et fast vederlag og et mødehonorar. Der er ikke øvrige honoraelementer i relation til bestyrelsen.

Direktionen honoreres med et fast vederlag samt et resultatafhængigt lønelement, primært baseret på koncernens økonomiske resultat samt realisering af konkrete strategiske indsatsområder.

Der anvendes ikke aktieoptioner eller lignende i forhold til koncerndirektionen.

Risikostyring

I de enkelte datterselskaber behandles de enkelte forretningsområders risici. Risikostyringen indarbejdes i den løbende rapportering fra selskaberne.

Revision

For NRGi gælder, at der på det årlige repræsentantskabsmøde vælges revisionsselskab, og at bestyrelsen modtager revisionsprotokollerne direkte fra revisionsfirmaet.

Repræsentanter kigger på en præsentation

Hvem gør hvad?

Et fornuftigt samarbejde kræver, at det er veldefineret, hvem der har ansvaret for hvad. Arbejdsdelingen mellem repræsentantskab, bestyrelse og direktion kan beskrives på følgende måde.

Øverste myndighed (repræsentantskabet)

 • Ambassadør
 • Vælge bestyrelse
 • Sparring med bestyrelsen
 • Godkende regnskab

Øverste ledelse (bestyrelse)

 • Strategisk udvikling og målsætning
 • Budgetopfølgning og kontrol
 • Ansætte og afskedige direktionen
 • Sparring med daglig ledelse

Daglig ledelse (direktion)

 • Strategi og forretningsudvikling
 • Daglig ledelse – herunder lede koncernens selskaber
 • Sikre implementering og gennemførelse af strategi og forretningstiltag.