Underretning om vores behandling af dine personoplysninger

Formålet med nedenstående er at forklare hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt dine rettigheder i den forbindelse.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

NRGi Corporate A/S (Herefter ”NRGi”), CVR-nr.: 28843437, Dusager 22, 8200 Aarhus er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:

Telefonnummer: 87390404
E-mailadresse: persondata@nrgi.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du fungerer som stiller i forbindelse med kanditatopstilling til repræsentantskabsvalget hos NRGi, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse

De anførte personoplysninger modtages af NRGi fra den enkelte kandidat til repræsentantskabsvalget, som du som stiller skriver under for.

Formålet med vores behandling af nævnte personoplysninger er at validere dine oplysninger i forbindelse med din rolle som stiller ved kandidatopstilling til repræsentantskabsvalget hos NRGi.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til disse formål er din og NRGi’s legitime interesse i, at du fungerer som stiller i forbindelse med repræsentantskabsvalget.

3. Behandling hos tredjepart

Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen.

4. Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt, videregiver vi dine personoplysninger til andre selskaber i NRGi koncernen.

Herudover bliver dine personoplysninger videregivet til relevante databehandlere, herunder f.eks. udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring.

Vi forpligter alle vores databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 3 måneder i forbindelse med godkendelse af opstillingen af kandidater til repræsentantskabsvalget og af gennemførelsen af repræsentantskabsvalget.

6. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har således vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt eller påkrævet efter loven.

Herudover uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

7. Dine rettigheder

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder, og så længe vi behandler dine personoplysninger, kan du gøre følgende rettigheder gældende overfor os, jf. persondataforordningens art. 15-22:

  • Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes,
  • Du kan bede om indsigt i dine personoplysninger,
  • Du kan få berigtiget urigtige personoplysninger om dig selv,
  • I særlige tilfælde kan du få dine personoplysninger slettet,
  • I visse tilfælde kan du få behandlingen af dine personoplysninger begrænset,
  • I visse tilfælde kan du gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger,
  • i visse tilfælde kan du modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig,
  • Du kan indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid henvende sig til os på ovennævnte kontaktoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.