Valgregler

NRGi er et andelsselskab. Hver andelshaver får én stemmeseddel pr. elinstallation i NRGi’s netvirksomhed KONSTANT Nets bevillingsområde, som den pågældende andelshaver har rådighed over.

VALGRET

NRGi er et andelsselskab. Valgret tilkommer enhver, som den 31. december i året forud for valgperiodens udløb er andelshaver. Hver andelshaver får én stemmeseddel pr. elinstallation i NRGi’s netvirksomhed KONSTANT Nets bevillingsområde, som den pågældende andelshaver har rådighed over.

Dog må ingen andelshaver aflevere mere end tre stemmesedler pr. valgdistrikt, uanset hvor mange elinstallationer, den pågældende måtte råde over i et distrikt. NRGi fremsender maksimalt tre stemmesedler til de andelshavere, hvor det er indlysende, at de pågældende har mere end tre installationer. Det er dog fortsat andelshaverens eget ansvar, at der ikke anvendes mere end tre stemmesedler pr. valgdistrikt.


OPSTILLING AF KANDIDATER

Opstilling af kandidater finder sted senest den 1. december forud for valget. Er der tale om nye kandidater, skal de fremsende en stillerliste med underskrifter fra mindst 10 andelshavere i det distrikt, man opstiller i. Genopstiller man i distriktet, skal der ikke findes nye stillere.


SÅDAN STEMMER DU

På den fremsendte stemmeseddel ser du de kandidater, der er opstillet i dit valgdistrikt.

På stemmesedlen må du maksimalt stemme på et antal kandidater svarende til én mere end halvdelene af distriktsrepræsentanter, der skal vælges i distriktet (nedrundet til nærmeste heltal). Hvis der eksempelvis skal vælges fem repræsentanter i dit distrikt, må du maksmalt sætte kryds ud for tre kandidater. Sætter du flere krydser, er stemmesedlen ugyldig. Du må gerne sætte færre krydser. Du kan gennemlæse kandidaternes "programerklæringer" og derefter sætte kryds ud fra den eller dem, du mener bedst kan varetage NRGi's interesser.

Valget til NRGi's repræsentantskab er et tro og love valg, hvor den enkelte andelshaver selv har ansvaret for, at de gældende regler overholdes.


HVEM ER VALGT?

Valget afgøres ved almindeligt stemmeflertal, således at de kandidater, der opnår flest stemmer i det pågældende distrikt, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Den kandidat, som har opnået flest stemmer, uden at have opnået valg, anses som valgt til 1. suppleant. 2. suppleant er den som har opnået næstflest stemmer uden at være valgt osv.


OPTÆLLING AF STEMMER OG RESULTAT

Stemmerne optælles af Assembly Voting, v. Aion Aps under opsyn af revisionsfirmaet PwC. Koden, der er angivet på din stemmeseddel er til internt brug hos Assembly Voting, v. Aion Aps, for at det kan sikres, at der kun stemmes én gang fra hver installation.


HVAD ER NRGi?

NRGi er et af Danmarks største energiselskaber. Koncernen, der har hovedsæde i Aarhus beskæftiger godt 1.500 medarbejdere fordelt over hele landet.

Vores aktiviteter er fokuseret inden for energi, infrastruktur og det byggede miljø.

Ifølge vedtægterne er det selskabets formål at drive virksomhed med:

  • Energiforsyning
  • Kommercielle aktiviteter med tilknytning til energi og kommunikation samt
  • Øvrige aktiviteter, hvorved den gennem selskabets opbyggede virksomhed opbyggede viden og kompetencer udnyttes.

Selskabets energiforsyningsvirksomhed skal udøves på en driftssikker og effektiv måde med det formål at sikre energiforsyning af kunderne til konkurrencedygtige priser, men tillige således at samfundsøkonomiske og miljømæssige forhold tilgodeses.

Selskabets vision er: ”Vi arbejder for et velfungerende samfund og en renere planet.
Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem der skal tage over efter os.”


AFSTEMNING OG AFSTEMNINGSMATERIALE

Der er kun mulighed for at stemme elektronisk, enten på vores valghjemmeside andelshaver.nrgi.dk eller via tilsendt mail med valgmaterialet.

Der sendes mail til alle stemmeberettigede, som har registreret mailadresse i deres kontaktdata ved deres elhandelsselskab.

Valgmaterialet sendes herudover med brev til alle stemmeberettigede. Andelshavere i udlandet vil få tilsendt valgmateriale enten pr. mail eller brev.