Ofte stillede spørgsmål

Erfaringen siger os, at der ved hvert valg ofte stilles de samme spørgsmål. Derfor har vi valgt at liste en række spørgsmål og besvarelser, så det er nemmere for dig at få svar.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvor er der valg næste gang?

I 2022 er der valg i valgområde 4 (Horsens).

De enkelte repræsentantskabsmedlemmer vælges for en periode på 3 år ved valget i 2022 på grund af overgangsordning. Normalt er valgperioden 4 år.

Valget afholdes med en forskudt valgperiode, således at:

 • Valgområde 4 Horsens (Distrikt R, S, T, U, V, X, Z) på valg i 2022

Fra 2023 indføres nye valgområder og valgdistrikter

 • Valgområde 1 Aarhus (Aarhus og Favrskov kommuner) valg i 2023
 • Valgområde 2 Horsens/Djursland (Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Odder, Hedensted, Horsens og Vejle kommuner) valg i 2025

Hvem står bag valget?

Andelsselskabet NRGi a.m.b.a. står bag valget.

NRGi's bestyrelse har fra sin midte udpeget en valgleder, der er den formelt ansvarlige for valgets korrekte afvikling.

For at sikre, at valget afvikles på en optimal måde, er det virksomhederne Assembly Voting, v. Aion Aps og Boarding, der står for udsendelsen af materiale og optælling af stemmer.

NRGi's revision overvåger hele processen, og alle tvivlsspørgsmål afklares i et tæt samarbejde mellem NRGi, valgleder, revisor og advokat.

Efter hvert valg udarbejdes en valgprotokol.

Hvordan håndteres valget?

Såfremt bestyrelsen efter Vedtægternes § 6.10 beslutter, at valget skal gennemføres som en elektronisk afstemning eller som en kombination af skriftlig og elektronisk afstemning, inddrages selskabets revision i planlægningen af processen. Der udarbejdes en køreplan for afstemningsprocessen.

Bestyrelsen har besluttet at det kommende valg gennemføres som en elektronisk afstemning.
En ekstern uvildig leverandør vælges til at forestå udsendelse og selve afstemnings- samt optællingsprocessen.

NRGi har i afstemningsprocessen ikke adgang til de udfyldte stemmesedler, og processerne i forbindelse med valget, overvåges af selskabets revision.

Er det en kombination af skriftlig og elektronisk afstemning, går de skriftlige stemmer til samme eksterne uvildige leverandør, så denne kan oplyse det endelige stemmeresultat.

Adgang til de elektroniske afstemningsfaciliteter gives gennem andelshaver.nrgi.dk/valg, data til afstemningsprocessen leveres af NRGi.

Når valget er afsluttet foretages optællingen af den eksterne leverandør under opsyn af revisionen, og Valgleder og revision underskriver valgprotokollen som tilkendegivelse af valgets lovlighed.

Kan jeg slippe for at være andelshaver?

Ja. Man kan få leveret strøm uanset om man er andelshaver eller ej.

Som udgangspunkt er alle brugere med en elmåler fra KONSTANT Net A/S andelshavere, men vil man ikke være det, skal man blot meddele det skriftligt til NRGi.

Hvad kræves af kandidaterne?

Følgende forhold skal tages i betragtning ved opstilling af kandidater.

 1. Den opstillede skal være andelshaver i distriktet
 2. Der skal være 10 stillere fra distriktet
 3. Hver stiller skal være andelshaver i distriktet
 4. Andelshaver er alle, som har råderet over en eller flere installationer
 5. De 10 stillere skal være forskellige andelshavere.

Med andre ord er det ikke tilstrækkeligt at have underskrift fra person/personer med samlet råderet over 10 installationer (f.eks. kollegium).

Hvor megen tid skal man bruge, og hvad får man for det?

Det er svært at svare på, hvor megen tid man skal sætte af til arbejdet.

For Repræsentantskabet er der fast 2 årlige møder, fastlagt i vedtægterne og der er to årlige temamøder, men der kan sagtens blive tale om ekstraordinære møder. Dertil kommer at man løbende får tilsendt nyhedsbreve og informationer, som vil være den basis, hvorpå man skal træffe eventuelle afgørelser, og det vil være meget individuelt, hvor megen tid man bruger på det.

Medlemmer af Repræsentantskabet modtager pt. årligt 5.533 kr. + 1.660 kr. pr. repræsentantskabsmøde (takst pr. 01/09 2019).

Der betales kørselsgodtgørelse efter statens takster - skattefri - regnet fra den faktiske adresse, dog maksimalt fra "andelsadresse" til mødested.

Forudsætter automatisk genopstilling, at jeg fortsat bor i det distrikt, hvor jeg først er valgt?

Ja, hvis du flytter til et andet distrikt, skal du ud og finde 10 nye stillere fra det nye distrikt.

Kan jeg genopstille i et andet valgdistrikt uden stillere?

Nej. Hvis du flytter til et andet valgdistrikt, skal du ud og finde stillere herfra, såfremt du vil genopstilles her.

Kan jeg være stiller, når jeg snart flytter?

Ja, det kan du. Det er din bopæl på det tidspunkt, hvor du skriver på stillerlisten, der er afgørende. Da stillerlisten skal være underskrevet senest den 1. december, er det din bopæl på denne dato, der afgør, hvor du må være stiller.

Kan man være stiller for en person i et andet valgdistrikt?

Nej, stillere og kandidater skal tilhøre det samme distrikt.

Kan man være stiller for flere kandidater i samme distrikt?

Der er intet til hinder for, at en andelshaver kan være stiller for flere kandidater i det valgdistrikt, som andelshaveren tilhører. Tilsvarende gælder eksempelvis også i relation til folketingsvalg, hvor man sagtens kan være stiller for flere forskellige partier, der ønsker at stille op til folketingsvalget.

Men man kan kun underskrive som stiller én gang for hver kandidat, man måtte ønske at være stiller for. Dette gælder, uanset hvor mange installationer, man måtte råde over. Det skyldes, at man kun kan være andelshaver én gang (uanset antallet af installationer).

Kan min kone blive stiller, hvis jeg giver hende fuldmagt?

Nej. Giver du din kone fuldmagt, afgiver du beføjelserne i forhold til NRGi til hende, og så kan du ikke være kandidat.

Kan jeg stille op, hvis jeg bor i en boligforening?

Mulighederne for at stille op afhænger af, om man har individuel måling eller fællesmåling.

Er der fællesmåling, regnes boligforeningen som én andelshaver. Ved fællesmåling afregner man typisk elforbruget med boligselskabet.

Er der individuel måling med afregning overfor NRGi, er hver husstand med selvstændig måler, andelshaver.

Ved fællesmåling, har boligforeningen en vedtægt, og er boligforeningens ledelse ansvarlig for forsvarlig drift af boligforeningen og dens afdelinger, så har boligforeningen særskilt stemmeret, og denne kan udøves af én person fra den ansvarlige ledelse.

Af vedtægterne fremgår det:

3.1 - Som andelshaver kan optages enhver forbruger, der har rådighed over en elinstallation i det på bilag 1 specificerede geografiske område og som direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets eller dettes datterselskabers eldistributionsnet. Hvor der anvendes fællesmåling, kan alene ejeren af den kollektive installation være andelshaver

Jeg stiller op på min egen måler. Jeg er formand for en ejerforening, kan en anden stille op for den?

Forholdet er reguleret i vedtægternes pkt 6.16
Valgbar for ejerforeningen er ethvert bestyrelsesmedlem (og ikke blot formanden), eventuelle direktionsmedlemmer samt personer, der af ejerforeningen meddeles fuldmagt til at repræsentere ejerforeningen.

Fuldmagt er kun nødvendig, hvis ejerforeningen ønsker at stille op med en person, som ikke er medlem af bestyrelsen. Meddelelse af fuldmagt er et bestyrelsesanliggende i ejerforeningen, og fuldmagten skal gives i henhold til ejerforeningens vedtægter. Formandens underskrift er sjældent nok

Hvordan opretter jeg valgtekst og kandidatprofil?

Du skal først finde de 10 stillere.

Når disse er godkendt af NRGi vil du modtage en vejledning i, hvordan du kan indsendedit billede og skrive dit valgprogram (max 600 anslag inkl. mellemrum).
Teksten klippes præcist efter 600 anslag inkl. mellemrum.

Følgende kriterier er opstillet for teksten:

NRGi forbeholder sig ret til at slette kommentarer eller gøre indsigelse mod tekster, der er i strid med loven eller som vi vurderer, kan opfattes krænkende. I den forbindelse kan bl.a. nævnes:

 • Forbud mod diskriminering af enhver karakter, herunder diskriminering som følge af racisme
 • Forbud mod ærekrænkelser (injurier), uretmæssige beskyldninger m.v.
 • Markedsføringsloven - undgå anprisninger af produkter og undgå at sammenligne produkter med navngivne konkurrenter

Hvordan stemmer man?

På den med post eller e-mail fremsendte stemmeseddel ser du se kandidater, der er opstillet i dit valgdistrikt - og kun dem.

Din stemme være skal være registreret ved Assembly Voting v. Aion Aps, der foretager optællingen af stemmerne.

På stemmesedlen må du maksimalt stemme på et antal kandidater svarende til én mere end halvdelene af distriktsrepræsentanter, der skal vælges i distriktet (nedrundet til nærmeste heltal). Hvis der eksempelvis skal vælges fem repræsentanter i dit distrikt, må du maksmalt sætte kryds ud for tre kandidater. Sætter du flere krydser, er stemmesedlen ugyldig. Du må gerne sætte færre krydser.

Du kan gennemlæse kandidaternes "programerklæringer” og derefter sætte kryds ud for den eller dem, du mener, bedst kan varetage NRGi’s fremtidige interesser.

Valget til NRGi’s repræsentantskab er et tro og love valg, hvor den enkelte andelshaver selv har ansvaret for, at de gældende regler overholdes.

Hvornår får jeg stemmesedlen?

Stemmesedlen skal komme til dig med Post eller mail. Der kan gå op til 5 hverdage fra vi afsender materialet til det ligger i din postkasse.

Hvem kan jeg stemme på?

Der kan stemmes på de kandidater, der er opstillet senest den 1. december forud for valget. Man kan kun stemme på personer, der er opstillet i det valgdistrikt, hvor man selv er andelshaver.

Hvor mange stemmer har jeg?

Du har kun én stemme pr. elinstallation i selskabets bevillingsområde.

Ejer du og din hustru kun den ene installation, kan din kone godt stemme, men så kan du ikke gøre det.

Er du bruger af flere installationer, kan du maksimalt afgive tre stemmer pr. valgdistrikt.

Kan jeg også stemme for mit sommerhus?

Jo, du har én stemme pr. elinstallation, dog max tre stemmer pr. valgdistrikt. Foruden din personlige stemme kan du endvidere afgive en stemme som repræsentant for et selskab, en brugsforening, et vandværk eller lignende.

Hvorfor må jeg ikke stemme?

Af Vedtægternes § 6.13 fremgår det, at det er bopælen pr. 31. december året forud for valgperiodens udløb, der afgør, om du har stemmeret.

Hvis du først har overtaget huset i januar, har du således ikke stemmeret denne gang.

Kan jeg som ejer af en lejlighed med fællesmåler give fuldmagt til en af mine lejere?

Nej. For at stille op skal man være andelshaver. Dog kan en andelshaver give fuldmagt til et myndigt medlem af andelshaverens husstand.

Som udgangspunkt er det brugeren af installationen, der er andelshaver.

En lejer, der ikke har selvstændig afregning af elforbruget, er ikke en del af udlejerens husstand og kan derfor ikke stille op på en fuldmagt fra udlejer.

Hvad nu, hvis der ikke er kandidater nok?

Hvis der ikke er kandidater nok, vil Bestyrelsen udpege de personer, der skal repræsentere det pågældende distrikt. Det sker dog kun i tilfælde af, at det samlede repræsentantskab ikke har en samlet repræsentation på 90 ud af de 100 poster.

Hvorfor har vi ikke resultatet med det samme?

Selve valghandlingen og optælling af stemmerne udføres af en ekstern uvildig leverandør, Assembly Voting v. Aion Aps. De har et resultatet umiddelbart efter valghandlingens afslutning.

Umiddelbart efter valgets afslutning gennemgår NRGi's revision afstemningsprocessen og det valgresultat, man er nået frem til. Stemmesedler, der kan være tvivl om, gennemgås sammen med Valglederen.

Når alt er gennemgået, samles revision og advokat med Valglederen. Valgets resultat godkendes og protokollen underskrives. Først herefter meddeles resultatet officielt.

Det svarer nogenlunde til, at vi ikke meddeler noget resultat før fintællingen er foretaget og valglederen har godkendt valget.

Er der særlige krav til kandidaternes markedsføring?

Når kandidaterne markedsfører sig selv, skal materialet udformes sådan, at der aldrig kan opstå tvivl om, hvem der er afsender.

NRGi udarbejder en særlig skabelon, som frit kan bruges af kandidaterne.

Når jeg er valgt i et distrikt som repræsentantskabsmedlem eller suppleant, kan jeg så opstille i et andet distrikt hvis jeg er tilflytter eller har rådighed over en installation der?

Ja, det kan du godt på betingelse af, at du inden valgets start afgiver en ubetinget, bindende erklæring om, at såfremt du vælges i distrikt B, så udtræder du som distriktsrepræsentant/ suppleant i distrikt A fra førstkommende repræsentantskabsmøde.

Hvilken rolle har Valglederen?

Valget ledes af en valgleder, som er udpeget af og blandt bestyrelsen for NRGi a.m.ba. Den udpegede valgleder er ikke på valg det pågældende år.

Valglederen skal påse, at meddelelse om og gennemførelse af valget sker i overensstemmelse med bestemmelserne i valgregulativet, og skal i denne forbindelse i valgprotokollatet afgive erklæring om valgets lovlighed.

Valglederen bistås af selskabets eksterne revisor og advokat i forbindelse med denne kontrolfunktion. Revisor og advokat inddrages således i drøftelserne i forbindelse med tvivlstilfælde og eventuelle klager over gennemførelse af valget.

Behandling og optællingen af de afgivne stemmer varetages af et uafhængigt eksternt selskab i samarbejde med NRGi’s eksterne revisor. Revisionsselskabet har i forbindelse med valget kontrolprocedurer og foretager bl.a. stikprøver på indkomne stemmer og afgør i henhold til opstillede procedurer spørgsmål om ikke-gyldige stemmer.
NRGi’s revisor og advokat tiltræder den af valglederen godkendte valgprotokol.

Valglederen har således en række formelle opgaver i forbindelse med afviklingen af valget til NRGi’s repræsentantskab. På linje med de øvrige medlemmer af bestyrelsen kan valglederen aktivt deltage i valget med respekt for, at al kommunikation om valget tydeligt sker i eget navn og ikke knytter sig til NRGi som selskab.